Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam se používají soubory cookie.
Doprava      Kontakt      Košík: 0
 
        0   
 
 

LÉTO
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
ARCHIVACE A TŘÍDĚNÍ
ŠKOLNÍ A UMĚLECKÉ POTŘEBY
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO PRVŇÁČKY
BLOKY A SEŠITY
PSACÍ POTŘEBY
KREATIVITA - HOBBY
PAPÍR A BALENÍ
DÁRKOVÉ A DEKORAČNÍ POTŘEBY
PARTY PROGRAM
DOMÁCÍ POTŘEBY A DROGERIE
TISKOPISY
PODZIM
VÁNOCE
NÁPLNĚ DO TISKÁREN
VALENTÝN
VELIKONOCE

Podmínky pro ochranu osobních údajů

CBPAP s. r. o.
se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice
identifikační číslo: 26085798
pro prodej zbožíprostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.onlinepapirnictvi.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)obchodní společnosti CB PAP s. r. o., se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice, identifikační číslo: 26085798, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislostinebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen„kupující“) prostřednictvím internetového obchoduprodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován nawebové stránce umístněné na internetové adresewww.onlinepapirnictvi.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky senevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží odprodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná přiobjednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanoveníodchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovenímiobchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínekjsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodnípodmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít včeském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek můžeprodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího zněníobchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce můžekupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svéhouživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dálejen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraníobchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bezregistrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Přiregistraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupujícípovinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené vuživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinenaktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a přiobjednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem aheslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informacínezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetímosobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, ato zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti zkupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupujícíbere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarovéhovybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového asoftwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupnísmlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovémrozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nenípovinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webovérozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cenjednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidanéhodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají vplatnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupnísmlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webovérozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených sbalením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením adodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze vpřípadech, kdy je zboží doručováno v rámci území Českérepubliky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupujícíobjednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovýformulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující doelektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručeníobjednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladechspojených s dodáním zboží (dále společně jen jako„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávkyprodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnostkupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat doobjednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím natlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně poobdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickoupoštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou vuživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronickáadresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždyoprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výšekupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího ododatečné potvrzení objednávky (například písemně čitelefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím akupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež jeprodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresuelektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí spoužitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupnísmlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačníchprostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (nákladyna internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případnénáklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupujícíuhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese CB PAP s. r. o., Vrbenská 6, ČeskéBudějovice;

v hotovosti na dobírku v místě určenémkupujícím v objednávce;

bankovním převodem, po zaslání faktury emailem.

4.2. Společně skupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také nákladyspojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedenovýslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené sdodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícíhozálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zbožípředem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případěplatby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícíhonedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovatuhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku senepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnutéprodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnězávaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně platebprováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad– fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbožía zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresukupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanskéhozákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, odkupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož izboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, odkupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel zobalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupnísmlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačovéhoprogramu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelzeod kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, ato do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, žepředmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několikačástí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtěuvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžekupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvořípřílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy můžekupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či naadresu elektronické pošty prodávajícího cbpap@seznam.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínekse kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojenés navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zbožínemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátíprodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14)dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéžoprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zbožíkupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit anevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující odkupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžníprostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok naúhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostrannězapočíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv odkupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávajícíkupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně naúčet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožímposkytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím akupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupeníod kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takovéhodárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímuvrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodánízboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven nazákladě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místourčené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží přidodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straněkupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, nežbylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit nákladyspojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jinýmzpůsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce jekupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případějakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případěshledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Dalšípráva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštnídodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvníchstran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecnězávaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupujícízboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si stranyujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, kteréprodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával sohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí neboke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebopředloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvenéhovzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícímmnožství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovujepožadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená včl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižšícenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebenízboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vaduodpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo připřevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadnéhoplnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávanéhozboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatněníreklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícíhoreklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stransouvisející s odpovědností prodávajícího za vady může upravitreklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnostismluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zbožízaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není vevztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smysluustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávajícíprostřednictvím elektronické adresy obchod@cbpap.cz. Informaci ovyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickouadresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodejizboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontroluprovádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nadoblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobníchúdajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimojiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupujícítímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobníchúdajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který jefyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno apříjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikačníčíslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně všejen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupujícísouhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účelyrealizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedeníuživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí sezpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasíláníinformací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracovánímosobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (přiregistraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené zwebového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinenbez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svýchosobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajůkupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožtozpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údajeprodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetímosobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobuneurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podoběautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovanýmzpůsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobníúdaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolnéposkytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by sekupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádízpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranousoukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejichzpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebozpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, abyprodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jemu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo zaposkytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradunepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresukupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sděleníprodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Vpřípadě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazkyprodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládánítzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podlepředchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1.Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenouv jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupnísmlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak stranysjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčenapráva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právníchpředpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodníchpodmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namístoneplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnémuustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnostíjednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změnya doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnouformu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek jearchivována prodávajícím v elektronické podobě a nenípřístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorovýformulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování CB PAP s. r. o., Vrbenská6, České Budějovice, adresa elektronické pošty cbpap@seznam.cz,telefon 606 053 444.V Č. Budějovicích dne 15.10. 2020Poštovnéa balné

Objednávky,které obdržíme do 10 hod. odchází od nás ještě tentýž den. Doručitzboží by Vám měla přepravní služba v den následující.
Pokud námnějaké zboží bude chybět, kontaktujeme vás.
Objednávka nad1500,- včetně DPH doručení ZDARMA. Zboží lze vyzvednout osobněna výdejní adrese: CBPAP s. r. o., Vrbenská 6, České Budějovice.
Vpřípadě objednávky nižší než 1500,- Kč včetně DPH pčtujemepoštovné a dobírku dle ceníku, který je uveden při tvorběobjednávky.

Reklamačnířád

Navšechno zboží je poskytována dvouletá záruční lhůta, která začínáběžet dnem převzetí zboží. Pro řádný průběh a provedení reklamace jenutné splnit podmínky:
1 - Zboží, které reklamujete, je vhodnévrátit spolu s původním obalem
2 - Do zásilky uveďte důvodreklamace, vaši adresu, v případě že chcete zboží vrátit tak ještěčíslo účtu na které máme poslat peníze.
3 - Zboží zašlete nanaši adresu(jako obyčejný balík českou poštou)
4 - Dokladu onabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
5 - Reklamace budepovažována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlopři přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce), při neodbornémzacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedenýchpodmínkách.

V případě uznání reklamace a neopravitelnostivýrobku bude zboží vyměněno za nové, či vrácena peněžní částka zazboží. Do vrácené částky se nezapočítává poštovné. V případěneoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jehonáklady.

Reklamační tým Vás do 10 dnů od doručeníreklamovaného zboží bude e-mailem nebo telefonicky informovat odalším postupu. Reklamace jsou standardně vyřizovány do 30 dnů. BudeVám odesláno opravené nebo vyměněné zboží, případně vrácenépeníze.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Údaje,které bude společnost shromažďovat v souvislosti s příslušnýmsubjektem údajů, budou obsahovat
- jméno,
- příjmení,popř. název společnosti nebo organizace
- titul,
-telefon,
- adresu včetně ulice, čísla popisného čiorientačního,
- město a PSČ.
Za účelem splnění svýchsmluvních závazků z obchodních smluv se zákazníky je společnostoprávněna výše uvedené údaje získat a využít pro dosažení účelu ztěchto obchodních závazků.

Použití poskytnutých osobních údajů
Osobní údaje námi shromážděné budou používány k poskytnutí výrobků a služeb,které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Obchodníspolečnost tak bude schopna splnit své závazky vůči svémuzákazníkovi. Osobní údaje zákazníka jsou také využity k tomu, abyspolečnost mohla zákazníkům poskytnout případné důležité informace ovýrobcích a zboží či službě společností zákazníkům nabízené. Vpřípadě příslušného souhlasu zákazníka může také společnost zasílatinformace o jiných výrobcích a službách přímo tomuto zákazníkovi,který projevil souhlas s takovýmto zasíláním informací.

Pověřujemejiné společnosti k poskytování omezených služeb jejím jménem,například zasílání, balení a doručování výrobků, cen a odesíláníinformací o našich výrobcích či akčních nabídkách. Těmto společnostemposkytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k dosažení tohotoúčelu a splnění smluvních závazků se zákazníkem. Společnost odtakovýchto jiných společností vyžaduje, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně, v souladu se zákonem a aby je nepoužívali k jiným než smluvně stanoveným účelům.

Společnost může zpřístupnit jí získané osobní údaje třetím osobám pouze v případech,kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo v dobré víře, žetaková jednání je nezbytné k dodržování zákonných ustanovení, ochraněnebo obraně práv subjektů údajů nebo ochraně právspolečnosti.

Šíření obchodních sdělení

Dle zákona č. 480/2004 Sb., který upravuje rozesílání tzv. obchodních sdělení, tzn. i nevyžádaných e-mailů a jeho novely platí (od 1.července 2006), že obchodník může rozesílat nevyžádaná obchodnísdělení svým zákazníkům a odběratelům bez jejich předchozíhosouhlasu, pokud obsahuje:
• jasné označení, že se jedná oobchodní sdělení,
• totožnost odesílatele, jehož jménem(popříp. obchodním jménem) se komunikace uskutečňuje,
• platnou adresu, na kterou může adresát přímo a účinně zaslatim formaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace dálezasílány.